Water

1. การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์น้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์โดยมีสระแก้วราชภูมิ ในการกักเก็บน้ำ นอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยการทำบึงประดิษฐ์ บริเวณประตู 2 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่สามารถเป็นวัตถุดิบในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต

โครงการขุดบึงประดิษฐ์เพื่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติ

 

  1. การสำรวจอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

คณะทำงานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแว้ดล้อม ร่วมกับชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียวได้ร่วมกันสำรวจอุปกรณ์ประหยัดน้ำและสภาพการทำงานของอุปกรณ์จ่ายน้ำต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนในการจัดการทั้งในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จ่ายน้ำที่ชำรุดเสียหาย นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์การประหยัดน้ำโดยใช้สื่อข้อความและรูปภาพในการประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ

ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดน้ำและสภาพการทำงานของอุปกรณ์จ่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ลำดับที่ อาคาร จำนวนอุปกรณ์จ่ายน้ำที่ใช้ได้ จำนวนอุปกรณ์จ่ายน้ำที่ชำรุด หมายเหตุ
ชาย หญิง พิการ นอกอาคาร ชาย หญิง พิการ นอกอาคาร
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 84 83 8 7 6 ก๊อกพัง(แตก) 5 / มีหินปูนสีขาวเกาะ
2 ครุศาสตร์ 37 51 20 4 4 1 ปูนขาวเกาะ/ไม่มีที่เปิด  ปูนขาวเกาะ/ท่อตัน ท่อตัน
3 ฟิตเนต 2  –  –
4 เอนกประสงค์ 6 6 1 1  – สายขาด
5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 37 37 20 4
6 พยาบาล 16 16 8 20
7 สำนักกิจการนักศึกษา 8 8  – 3 5 4  – 1 เป็นตะกรัน
8 ศูนย์อาหาร 6 3  – 2  –  –  –
9 โรงแรม(บริหารธุรกิจ) 53 56 29 3 2 หินปูนเกาะ+ท่อตัน
10 หอประชุม 38 24 124  –  – สายฉีดไม่มีที่กด
11 นิติรัฐศาสตร์ 84 49 4 3 น้ำไม่ไหล
12 วิทยบริการ 44 41 2 3 8 4 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด สายฉีดชำรุด
13 อาคารดนตรี(เก่า) 7 8  –  –  – อาคารเก่า
14 อาคารดนตรี(ใหม่) 6 6  –  – อาคารใหม่
15 อาคารศูนย์ภาษา 77 49 0 6 3 1 ก๊อกพัง  สายขาด

หมายเหตุ ยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ
ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ