Energy

1. การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์แบบดั้งเดิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างซึ่ง จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าทำให้ทราบข้อมูลดังนี้

ค่าการพลังงานไฟฟ้า/วัน                      =  36.8 kWh

ค่าการพลังงานไฟฟ้า/เดือน                   =  1,104 kWh

ค่าการพลังงานไฟฟ้า/ปี                       =  13,248 kWh

คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า/วัน            = 36.8×3.4328 = 126 บาท

คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า/เดือน         = 36.8×3.4328×30 = 3,789.8112 บาท

คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า/ปี             = 36.8×3.4328×30×12 = 45,477.7344บาท

จากข้อมูลการการวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์

ค่าการจ่ายพลังงานไฟฟ้า/วัน                 =  20.16 kWh

ค่าการจ่ายพลังงานไฟฟ้า/เดือน              =  604.8 kWh

ค่าการจ่ายพลังงานไฟฟ้า/ปี                  =  7,257.6 kWh

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า/วัน                       = 20.16×3.4328 = 69.21 บาท

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า/เดือน                     = 20.16×3.4328×30 = 2,076.16 บาท

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า/ปี                         = 20.16×3.4328×30×12 = 24,913.89 บาท

จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้นทำให้ทราบว่าเมื่อมีการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างทำให้สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างลง  คิดเป็น 54.78 %  ของการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า

2. โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

2. โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯv
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

บุคลากร นักศึกษา และชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียวร่วมปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

บุคลากร นักศึกษา และชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียวร่วมปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ
บุคลากร นักศึกษา และชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียวร่วมปลูกป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

 

3. อาคารโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลแบบอาคารประหยัดพลังงาน

อาคารโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลแบบอาคารประหยัดพลังงาน

 

4. กิจกรรมการณรงค์การลดใช้ลิฟต์  ใช้แอร์ ปิดไฟก่อนออกจากห้อง โดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์