Waste

   การจัดการของเสียและกิจกรรมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมของบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาทำให้เกิดของเสียจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการของเสีย ดังต่อไปนี้

  1. การส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งขยะตามประเภทของขยะซึ่งแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปและขยะอันตราย โดยดำเนินการจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทไว้ ณ บริเวณ อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นได้มีการสำรวจสภาพการใช้งาน และจัดหาถังขยะมาทดแทนถังขยะที่ชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวนถัง จำนวนถังที่ชำรุด หมายเหตุ
เขียว น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง แดง
1 อาคารครุศาสตร์ 2 2 2 1 0 0 1 0
2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 2 2 2 0 0 0 0 0
3 อาคารศิลปะ และอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า 3 7 2 0 0 2 0 0
4 อาคารศูนย์อาหาร 0 6 8 0 0 3 0 0
5 ร้านค้าหน้าหอพัก 3 2 2 0 1 1 1 0
6 หอพักชาย (อินทนิล) 1 2 0 0 0 0 0 0
7 หอพักหญิง ใหม่ 1 4 1 2 0 3 0 0
8 หอพักหญิง (การะเกด) 1 2 3 0 1 0 0 0
9 สำนักกิจการนักศึกษา 2 2 3 1 0 0 3 0
10 ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 0 2 2 0 0 0 0
11 โรงยิมวอลเล่ย์บอล 1 0 0 2 0 0 0 0
12 ฟิตเนต 0 0 1 0 0 0 0 0
13 อาคารวิทยบริการ(ด้านหน้า) 0 3 2 1 0 2 0 0
14 อาคารวิทยบริการ(ด้านหลัง) 0 3 0 1 0 0 0 0
15 อาคารนิติศาสตร์ 3 1 3 1 0 0 0 0
16 อาคาร 9 ชั้นด้านหน้า 0 3 1 0 0 3 1 0
17 พระนาคปรคเมื่องไพร 1 1 1 1 0 0 0 0
18 อาคารโรงแรม 1 3 1 0 0 0 0 0
อาคารโรงแรม(โรงเก็บ) 2 0 4 0 0 0 0 0
19 สนามฟุตบอล 2 0 1 2 1 0 0 0
20 อาคารดนตรี 0 0 0 1 0 0 0 0
21 อาคารอเนกประสงค์ 1 2 0 0 0 2 0 0
22 อาคารคณะพยาบาล 1 3 3 0 1 3 3 0
23 กลุ่มบ้านพักผู้บริหาร 0 3 0 0 0 3 0 0
24 กลุ่มบ้านพักผู้บริหาร 0 1 0 0 0 0 0 0
25 กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 1 0 2 1 0 0 2 1 0
26 กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 2 0 2 0 0 0 2 0 0
27 กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 3 0 2 1 0 0 2 1 0
28 กลุ่มบ้านพักซอย 3/4 0 2 1 0 0 2 1 0
29 กลุ่มบ้านพักซอย 8 0 1 1 0 0 0 0 0
30 กลุ่มบ้านพักซอย 7 0 1 1 0 0 0 0 0
31 กลุ่มบ้านพักซอย 6 0 2 1 0 0 2 0 0
32 กลุ่มบ้านพักซอย 5 0 2 0 0 0 2 0 0
33 กลุ่มบ้านพักบุคลากร 1 0 1 2 0 0 1 2 0
34 กลุ่มบ้านพักบุคลากร 2-3 0 2 0 0 0 1 0 0
35 อาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ 0 3 2 0 0 3 2 0
36 ราชภูมิเพลส และ ศาลเจ้าพ่อมันปลา 2 4 2 0 0 2 2 0
รวมแต่ละสี 30 76 54 15 4 41 18 0
รวมทั้งหมด 175 63

หมายเหตุ ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564 (โดยคณะทำงานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแว้ดล้อมและชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว)

ภาพแสดงที่ตั้งถังขยะแบบอยกประเภท ณ บริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การจัดหาถังขยะและเตรียมการจัดวางถังขยะใหม่ทดแทนถังขยะที่ชำรุด

 

  1. การจัดการน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปัจจุบันแหล่งน้ำเสียที่มีความสกปรกที่สุดที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ คือการน้ำทิ้งของโรงอาหาร ซึ่งเป็นน้ำเสียอินทรีย์ที่บำบัดได้ยาก เนื่องจากการย่อยสลายไขมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก มหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายให้ ร้านอาหารทุกร้านต้องติดตั้งเครื่องดักไขมัน ซึ่งเป็นการปรับคุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกสู่ท่อน้ำทิ้ง ทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามีคุณภาพดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ซึ่งมีการจัดทำบึงประดิษฐ์เพื่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

คลองเปิดในโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ รวบรวมน้ำส่วนมาก และน้ำจากโรงอาหารเพื่อเข้าสู่บึงประดิษฐ์
คลองเปิดในโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ รวบรวมน้ำส่วนมาก และน้ำจากโรงอาหารเพื่อเข้าสู่บึงประดิษฐ์

การปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำเสีย