Transportation

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดรถรับส่งนักศึกษา เพื่อจำกัดจำนวนยานยนต์ในการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา จำนวน 2 คัน

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้จัดสรรเส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างตึกอาคาร    ครุศาสตร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารวิทยบริการ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งมีความปลอดภัยและความสะดวกสบาย