การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งที่บริเวณโคกทุ่งปะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 บนพื้นที่ 961 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา  ซึ่งอยู่บนเส้นทางถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง กิโลเมตรที่ 26 มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

Roi Et Rajabhat University
Roi Et Rajabhat University

 

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  ข้อมูลอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่ออาคาร จำนวน หน่วย ปีที่ ปีที่ พื้นที่ใช้สอย
สร้าง แล้วเสร็จ (ตร.ม)
1. อาคารเรียน
 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 1 หลัง 2544 2546  10,080.50
 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง 2547 2549    6,704.00
 อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1 หลัง 2544 2544       288.00
 อาคารเทคโนโลยีโยธา 1 หลัง 2546 2547       288.00
 อาคารเรียนรวมชั่วคราว 1 (อาคารศิลปศึกษา) 1 หลัง 2540 2541       488.00
 อาคารเรียนรวมชั่วคราว 2 (อาคารไฟฟ้า) 1 หลัง 2544 2544       420.00
 อาคารเรียนรวมชั่วคราว 3 (Lab วิทยาศาสตร์) 1 หลัง 2545 2545       420.00
 อาคารเรียนรวมชั่วคราว 4 (หอพักเดิม) 1 หลัง 2545 2545       420.00
 อาคารเรียนรวมชั่วคราว 5 (โรงเรียนสาธิต) 1 หลัง 2545 2545       420.00
 อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ 1 หลัง 2550 2550       325.00
 อาคารเฉลิมพระเกียรตฺ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 1 หลัง 2550 2554    2,905.00
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 1 หลัง 2552 2553 11,476.00
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง 2555 2558  10,280.00
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

1 หลัง 2556 2558  13,160.00
อาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 2557 2559  10,988.00
 อาคารปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ 1 หลัง 2561 2562   1,300.00
2. อาคารที่พักนักศึกษา 
 หอพักนักศึกษาชาย 1 หลัง 2546 2547   2,920.00
 หอพักนักศึกษาหญิง 1 หลัง 2546 2547   2,920.00
 หอพักนักศึกษา (ใหม่) 2 หลัง 2558 2559   3,966.00
3. อาคารที่พักอาจารย์
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 9 1  หลัง 2540 2540       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (1) 1  หลัง 2540 2540       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (2) 1  หลัง 2540 2540       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (3) 1  หลัง 2540 2540       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (4) 1  หลัง 2545 2545       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (5) 1  หลัง 2545 2545       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (6) 1  หลัง 2545 2545       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (7) 1  หลัง 2545 2545       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (8) 1  หลัง 2546 2546       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (9) 1  หลัง 2546 2546       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8   (10) 1  หลัง 2546 2546       158.00
 บ้านพักอาจารย์ระดับ 7-8  (11) 1  หลัง 2546 2546       158.00
บ้านพักแฝด 2 ชั้น 5  หลัง 2548 2549    1,440.00
บ้านพักแฝดชั้นเดียว 2  หลัง 2550 2550       322.00
4. อาคารที่พักบุคลากร
 บ้านพักเจ้าหน้าที่  1 1 หลัง 2540 2540        45.00
 บ้านพักเจ้าหน้าที่  2 1 หลัง 2544 2544        45.00
 บ้านพักเจ้าหน้าที่  3 1 หลัง 2545 2545        45.00
 บ้านพักสำหรับบุคลากรชั้นเดียวแบบแฝด 8 คู่ 2561 2561    1,280.00
5. กลุ่มอาคารอำนวยการและธุรการ
สำนักงานอธิการบดี
 อาคารโรงจอดรถ 1  หลัง 2545 2545       147.00
 อาคารกิจการนักศึกษา 1  หลัง 2551 2553    3,204.00
 ก่อสร้างลานจอดรถอาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 งาน 2559 2560       120.00
6. วิทยบริการ  
 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1  หลัง 2546 2548    9,792.50
 7. กลุ่มกีฬาและสันทนาการ
 อาคารพลศึกษาและสนามกีฬา 1  หลัง 2546 2546    1,145.00
 อาคารพลศึกษาชั่วคราว 1  หลัง 2545 2545       188.75
 อัฒจันทร์กลางแจ้ง 1  หลัง 2550 2550       549.50
 อาคารกีฬาเอนกประสงค์ 1  หลัง 2557 2558    1,378.00
 ลู่วิ่งยางสังค์เคราะห์สนามกีฬา 1 งาน 2558 2558    5,698.00
 สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 งาน 2559 2560    4,615.00
 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง (สนามกีฬา 2) 1 งาน 2559 2560  12,744.00
สโมสรอาจารย์
8. โรงเรียนสาธิต
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 หลัง 2559 2560    5,735.00
9. กลุ่มหอประชุม
 อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 2547 2547    1,192.00
 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ์

1  หลัง 2551 2553    2,905.00
10. ศูนย์อาหาร
 อาคารศูนย์อาหาร 1  หลัง 2544 2544    1,040.00
11. กลุ่มพาณิชย์กรรม/ตลาด
 ราชภัฎมินิมาร์ท 1  หลัง 2546 2546        60.00
12. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1  หลัง 2540 2540       126.00
   รวม 54  หลัง/งาน     135,481.25